Newyddion

Gwasanaeth Sul y Cofio

Croeso i wasanaeth Sul y Cofio Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon. Er y byddwn yn cynnal gwasanaeth ar y Maes yn y modd arferol eleni, mae’r fidio yma’n cael ei wneud ar gyfer y rhai sy’n methu bod yno, ac yn gorfod cofio o bell.

Siop y Pabi

PoppyBlwyddyn yma fydd siop y pabi wedi ei leoli yn Adeilad yr Institiwt, Caernarfon ar y dyddiau ac amserau canlynol.

1af-5ed o Dachwedd 16.00-17.00
8fed-12fed o Dachwedd 16.00-17.00
Dydd Sadwrn 13eg o Dachwedd 10.30-12.30

 

 

 


Rheolwr Prosiect CaerAilGyfle

Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig – Rheolwr Prosiect CaerAilGyfle.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 5.00 p.m., dydd Gwener, y 29ain o Hydref.

Cysylltwch gyda Sion Wyn Evans, Clerc Cyngor Tref Caernarfon, os am fwy o wybodaeth – (01286) 672943 / clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Gwahoddir ceisiadau drwy lythyr a’i anfon unai er sylw Clerc y Dref, Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon, Adeilad yr Institiwt, Allt Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1AS, neu e-bostio’r llythyr i clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y swydd Rheolwr Prosiect CaerAilGyfle


Ni fyddwn yn cynnal y Noson Tân Gwyllt eleni

Oherwydd bod y graddfeydd Covid 19 yn uchel iawn yn ardal Caernarfon, er mwyn cadw pawb yn ddiogel ac atal y sefyllfa rhag mynd yn waeth, ni fyddwn yn trefnu noson Tân Gwyllt eleni.

Cafwyd cyfarfod arbennig o’r Cyngor Tref i drafod hyn ac y cafwyd pleidlais unfrydol o blaid canslo.

Mae hyn yn siomedig iawn ond nid oedd llawer o ddewis o dan yr amgylchiadau. Mae hyn yn gyson efo beth sy’n digwydd yn y rhan fwyaf o lefydd eraill.


Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ffurflen Archwilion cyfrifon gorffen Mawrth 2021 - cliciwch yma


Hysbysiad archwilio

auditHysbysiad archwilio
Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr
Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 Mawrth 2021

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 Cydlynydd O Law i Law

Dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig – Cydlynydd O Law i Law. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 12.00 p.m., dydd Gwener, y 12fed o Fawrth. Cysylltwch gyda Sion Wyn Evans, Clerc Cyngor Tref Caernarfon, os am fwy o wybodaeth – (01286) 672943 / clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru Gwahoddir ceisiadau drwy lythyr a’i anfon unai er sylw Clerc y Dref, Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon, Adeilad yr Institiwt, Allt Pafiliwn, Caernarfon, LL55 1AS, neu e-bostio’r llythyr i clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru.

Cliciwch yma am Cydlynydd o Law i Law - Manyldeb Person

Cliciwch yma am Cydlynydd o Law i Law - Swydd ddisgrifiad


Dydd Gŵyl Dewi Sant Hapus!

A dyma rhywbeth bach i'ch diddanu ar ddydd Gŵyl Dewi, cerddi buddugol ein cystadleuaeth barddoni.


CADW Castell Caernarfon - Ciosg Dros Dro

pop up castell caernarfonCadw: Castell Caernarfon
Safle Treftadaeth Byd UNESCO
Gwahoddir Datganiadau o Ddiddordeb
gan ddarpar weithredwyr
CIOSG DROS DRO
CYTUNDEB 1 FLWYDDYN O FIS MEHEFIN 2021
a defnydd yn y dyfoddol o 'Caffi Castell' oddi mewn i Borth y Brenin ar ei newydd wedd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Bywyd Newydd i Hen Bethau

Cyngor Tref Caernarfon yn sicrhau grant
i greu hwb cymunedol ar gyfer trwsio ac ail-ddefnyddio

Mae Cyngor Tref Caernarfon wedi sicrhau grant gan Gronfa Economi Gylchol Adferiad Gwyrdd 2020-21Llywodraeth Cymru i greu hwb cymunedol ar gyfer trwsio, ail-ddefnyddio ac ailgylchu nwyddau yng nghanol tref Caernarfon.

Yn ystod cyfnod y pandemig, mae grwpiau cymunedol wedi dod at ei gilydd i rannu adnoddau ac, yng Nghaernarfon, gwelwyd y cynllun Porthi Pawb yn bwydo oedolion bregus, y cynllun Porthi Plantos yn bwydo plant mewn angen a’r cynllun FoodShare, mewn cydweithrediad â Tesco, yn rhannu bwyd am ddim i bobl y dre. Sylweddolwyd bod amcanion y cynlluniau yma i gyd yn cyd-fynd ag amcanion Cronfa Economi Gylchol y Llywodraeth, ac ymgeisiwyd am y grant.

Cam cyntaf y cynllun fydd canfod lleoliad addas a gwag yn y dre, er mwyn cyfrannu hefyd at adfywio canol y dre. Efo lleoliad addas, a chymorth grant, bydd y cynlluniau uchod yn gallu prynu rhewgelloedd ac oergelloedd er mwyn storio mwy o fwyd i’w ddosbarthu yn lleol. Mae cynllun arall ar droed i ail-ddefnyddio dillad plant – cynllun sydd, ar hyn o bryd, yn dosbarthu dillad am ddim o selar yr Institiwt. Efo lleoliad addas, bydd y dillad ar gael yn rhwydd i bawb eu gweld a’u cymryd. Nid oes tâl am y dillad, ond derbynnir unrhyw gyfraniadau’n ddiolchgar.

Mae ail a thrydydd cam y cynllun yn cynnwys gwasanaeth trwsio dillad, offer trydanol a dodrefn a hyfforddiant coginio syml, ar y cyd efo’r Banc Bwyd.

Ar ran y Cyngor, dywedodd Sion Wyn Evans, Clerc y Dref, “Mae Cyngor Tref Caernarfon yn falch fod arian grant wedi cael ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru i helpu pobl Caernarfon mewn nifer o wahanol ffyrdd, ac hefyd fod hyn yn cynorthwyo i wella’r amgylchedd drwy ail-gylchu. Mae’r Cyngor Tref yn awyddus i ddefnyddio sgiliau ac arbenigedd pawb o fewn y Cyngor i symud y fenter yn ei blaen, a chydweithio gydag eraill, er budd trigolion y dref mewn cyfnod anodd i bawb.”

Ar ran Porthi Pawb, dywedodd Chris Summers, Cydlynydd y cynllun, “Mae Porthi Pawb, Porthi Plantos a Porthi Plantos Dillad, ynghyd â’r cynllun Foodshare efo Tesco, wedi llwyddo’n arbennig dros y 9 mis dwytha - gan fynd o nerth i nerth. Rydym yn ffodus iawn ein bod wedi cael y cyfle i ddatblygu prosiect a fydd yn cael ei groesawu gymaint gan ein cymuned anhygoel. Mae posibiladau prosiect cymunedol fel hyn yn ein tref annwyl yn aruthrol – ac mae unrhyw beth yn bosib pan ddaw cymaint o bobl positif ac angerddol at ei gilydd.”


Rhybydd o Ganlyniad Archwyliad

rhybydd o ganlyniad archwyliad

Y mae RHYBUDD yn cael ei roddi bod yr archwiliad ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2020 wedi ei gwblhau ar
15 Rhagfyr 2020

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth.

 

 Tŷ Addurnedig Gorau a Gwely a Brecwast Addurnedig Gorau

Dyma fanylion am fwy o enillwyr cystadlaethau Nadolig y Cyngor Tref. Llongyfarchiadau! Byddwn yn cysylltu efo’r enillwyr yn y flwyddyn newydd

Tŷ Addurnedig Gorau

1af - 18 Lôn Cefn Du
2il - 9 Ffordd Wern
3ydd - 45 Cae Mur

Gwely a Brecwast Addurnedig Gorau

1af - Bron Menai
2il - Menai Bank House Hotel
3ydd - Black Boy


 

Canlyniadau Cystadleuaeth Ffenestr Siop Nadoligaidd orau 2020

Mae na gymaint o ffenestri gwych yn siopau’r dref eleni felly diolch i brif ddisgyblion Ysgol Syr Hugh Owen am feirniadu cystadleuaeth mor ffyrnig. Dyma’r canlyniadau ynghyd a lluniau y tri uchaf ymhob categori. Y ffenest orau i gyd oedd Ffenestr Dodrefn Perkins. Byddwn yn dod a’r gwobrau o gwmpas cyn gynted a bo’n bosib trefnu gwneud.

Manwerthiant

1. Dodrefn Perkins

2. Gemwaith Caernarfon

3. Stermat

 

Dim Manwerthiant

1. Blades

2. Paula’s

3. GG's

 

Bwyd a Diod

1. Ty Castell

2. Bonta Deli

Llun i'w ddilyn....

3. Scoops

 


Enillwyr y Gystadleuaeth posteri y nadolig i ysgolion

Ysgol Pendalar - Dosbarth Padarn
Ysgol Santes Helen - Emilia Golli
Ysgol yr Hendre - Tomi Roddick Owen
Ysgol Maesincla - Sion Evans
Ysgol y Gelli - Alys a Sam


 

 

A'r Poster orau i gyd
Tomi Roddick Owen o Ysgol yr Hendre.
Llongyfarchiadau i bawb, ac mae'r posteri eraill mor wych rydym wedi eu defnyddio i rhoi lliw i dderbynfa Adeilad yr Institiwt.


Cystadleuthau Nadoligaidd.

Rhwng rwan a Rhagfyr y 1af 2020, bydd unigolyn a benodir gan y Cyngor Tref Brenhinol yn barnu ffenestri'r siopau addurnedig gorau yng Nghaernarfon. Bydd barnu hefyd y tai addurnedig gorau, a fydd y gystadleuaeth cael eu cyd-noddi gan Ganolfan Arddio Fron Goch.

Bydd y Cyngor Tref hefyd yn cynnal cystadleuaeth bosteri i ysgolion yn gofyn iddynt ddylunio poster Nadoligaidd ar thema “cefnogi busnesau lleol”. Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth ysgolion yw Tachwedd 27ain. Gwahoddir ysgolion sy'n dymuno cystadlu i gysylltu â Chlerc y Dref i gael mwy o wybodaeth. clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru


Sul Y Cofio


Ni fyddwn yn trefnu noson Tan Gwyllt elni

Oherwydd y sefyllfa o ran Covid 19, canllawiau newydd Senedd Cymru a pwysigrwydd diogelu pobl ni fyddwn yn trefnu noson Tan Gwyllt eleni.

Mae hyn yn siomedig iawn ond nid oedd llawer o ddewis o dan yr amgylchiadau.


Datganiad Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon ar Sul y Cofio, 8fed o Dachwedd, 2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd “cyfnod atal byr” yn cael ei gyflwyno ar draws Cymru ar ddiwedd yr wythnos hon i helpu i ddod ag achosion o’r coronafeirws o dan reolaeth unwaith eto. Golyga hyn y bydd cyfres o fesurau ar waith o 6.00 p.m., ddydd Gwener 23ain Hydref tan ddechrau dydd Llun 9fed o Dachwedd 2020.

Ar lefel Brydeinig, dywed y Lleng Brydeinig Frenhinol, oherwydd y pandemig COVID19 ac, yng ngoleuni'r risgiau fyddai’n cael eu hachosi, na fydd yr Orymdaith flynyddol heibio’r Gofeb yn Llundain yn cymryd lle eleni. Maent yn cydnabod y bydd hyn yn siomedig iawn i bawb a oedd i fod i gymryd rhan ac nid yw'n gam sydd wedi'i gymryd yn ysgafn. Mae'r penderfyniad hwn wedi'i wneud gan Lywodraeth Prydain yn seiliedig ar gyngor arbenigol i amddiffyn iechyd a lles y rhai a fyddai wedi bod yn teithio i'r digwyddiad ac yn cymryd rhan ynddo.

Er gwaethaf y newidiadau, maent yn annog pobl i sicrhau bod Sul y Cofio dal i gael ei gofio trwy gymryd rhan mewn gweithgaredd Coffa o bell ac yn gymdeithasol, p'un a yw hynny'n gwylio'r gwasanaeth ar y teledu neu'n oedi am y ddau funud adref neu ar stepen eu drws.

O ran y trefniadau yng Nghaernarfon, dyma ddiweddariad o ran trefniadau Sul y Cofio:

Oherwydd y sefyllfa o ran Covid 19, ni fydd y digwyddiad Sul y Cofio yn cymryd lle ar y Maes eleni. Mae hyn yn siomedig iawn ond nid oes llawer o ddewis. Mae’r penderfyniad wedi cael ei wneud mewn ymgynghoriad efo’r Heddlu, Cyngor Gwynedd a’r Lleng Brydeinig Frenhinol.

Byddwn yn ffilmio gwasanaeth rai diwrnodau yn gynt, ac yn rhoi hwnnw ar dudalen Facebook y Cyngor Tref.

I’r rhai sydd eisiau gosod torch i lawr wrth y Gofeb, bydd y Cynghorydd Keith Jones yn eu rhannu allan o Adeilad yr Institiwt rhwng 2.00 p.m. a 5.00 p.m. ar ddydd Mercher, 4ydd o Dachwedd, ddydd Iau, 5ed o Dachwedd a ddydd Gwener, 6ed o Dachwedd. Erfynnir ar y rhai sydd yn gosod torch i wneud hynny rhwng dydd Mercher a dydd Sadwrn, a dim i droi fyny ar y Maes ar y dydd Sul.


Cystadleuaeth Gerddi 2020

Ardal 1 - Ward Cadnant - Cwpan Irfon Ellis i’r enillydd.

Safle

Cyfeiriad

Talebau Canolfan Arddio Frongoch.
1af 12 Maes Cadnant £50
2ail 66 Cae Mur £30
3ydd 5 Ffordd Cwellyn £25

Ardal 2 - Ward Seiont - Cwpan Castle Brick i’r enillydd.

Cystadleuaeth Gerddi Safle

Cyfeiriad

Talebau Canolfan Arddio Frongoch.
1af 75 Gallt y Syl £50
2ail 2 Bro Helen £30
3ydd 7 Tyddyn Llwydyn £25

Ardal 3 - Ward Peblig - Cwpan Kaylor i’r enillydd.

Cystadleuaeth Gerddi Safle

Cyfeiriad

Talebau Canolfan Arddio Frongoch.
1af 51 Maes Barcer £50
2ail 18 Lon Cefn Du £30
3ydd 18 Ffordd Pandy £25

Ardal 4 - Ward Menai - Cwpan Howard Farrow i’r enillydd.

Cystadleuaeth Gerddi Safle

Cyfeiriad

Talebau Canolfan Arddio Frongoch.
1af 8 Gerddi Menai £50
2ail Melangell, England Road North £30
3ydd Minden, England Road North £25

Cwpan Sialens am y gorau ar draws y wardiau.

Cystadleuaeth Gerddi - 8 Gerddi Menai

8 Gerddi Menai

 

 

Cwpan Trefor Jones - Gardd Bach - Heb ardd ond y defnydd gorau o botiau

11 Tyddyn Llwydyn       £20

Cwpan Bernard Wardle i bensiynwyr

Cystadleuaeth Gerddi 66 Cae Mur 

66 Cae Mur  

 

 

£20

 

   

 

 

 

Cwpan Dodrefn Perkins Basged Flodau / Bocs Ffenestr Orau.

Cystadleuaeth Gerddi 2 Bro Helen

2 Bro Helen

 

 

£20


   

 

 

Cystadleuaeth i busnesau - Cwpan Y Cyngor Tref i’r enillydd.

Cystadleuaeth Gerddi Marbryn Safle

Cyfeiriad

Talebau Canolfan Arddio Frongoch.
1af Marbryn £50
2ail Black Boy £30
3ydd Palace Vaults £25

Cystadleuaeth Gwely a Brecwast - Cwpan i’r enillydd.

Cystadleuaeth Gerddi Bron Menai Safle

Cyfeiriad

Talebau Canolfan Arddio Frongoch.
1af Bron Menai £50
2ail Bryn Hyfryd, Lon Dewi Sant £30
3ydd Ty Dref, Stryd Fawr £25

Cystadleuaeth Lawnt Orau er cof am Dafydd Esso

;

Cynnig Cyntaf Gorau - Talebau yn unig.

Bethan Owen, 43 Lon Eilian

£20

 

Frongoch Challenge Cup - Gorau ar draws pob categori.
Bron Menai

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Hysbysiad o ddyddiad penodiedig ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Cliciwch yma am Hysbysebiad o Deddf Archwilio Cyhoeddus


Arwyddion pellhau cymdeithasol a chymorth i fusnesau agor yn saff

Mae arwyddion pellhau cymdeithasol a chymorth i fusnesau agor yn saff ar gael i'w lawrlwytho ar safle we Cyngor Gwynedd.

Cliciwch yma am arwyddion pellhau cymdeithasol a chymorth i fusnesau agor yn saff


Cynnal cyfarfodydd trwy ddefnydd Zoom

Oherwydd yr argyfwng presennol rydym wedi penderfynu cynnal cyfarfodydd trwy ddefnydd ZOOM. Os hoffech fel aelod o'r wasg neu'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod yna cysylltwch gyda Clerc y Cyngor ar 01286 672943.


Cystadleuaeth Gerddi

Cystadleuaeth GerddiCystadleuaeth Gerddi Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon 2020 - Cliciwch yma am y Ffurflen Gofrestru 


Oes ganddoch chi ddiddordeb mewn bod yn Frysgyllwr?

Bydd hyn yn golygu cerdded a chario’r Brysgyll hanesyddol pan fydd y Maer mewn digwyddiadau Dinesig.

Byddai hyn ddim ond ar gyfer ychydig o digwyddiadau bob blwyddyn, yn bennaf ar benwythnosau.

Allwch chi plîs anfon manylion byr o ran pan mae gennych ddiddordeb yn y swydd i: clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Telir honorarium am y gwaith. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydi 12.00 p.m., dydd Gwener, 10fed o Orffennaf 2020.


Helpu grwpiau lleol gefnogi'r gymuned

Mae Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon wedi clustnodi £7,000 i helpu grwpiau lleol gefnogi'r gymuned yn ei frwydr yn erbyn y corona feirws ac i gefnogi trigolion y dref (hyd at uchafswm o £500 y grŵp). Mae grŵp cymunedol Llewod Caernarfon wedi cynyddu'r gronfa gyda rhodd caredig o £1,000.

Dyma drosolwg byr o'r grwpiau sydd hyd yn hyn wedi derbyn cefnogaeth o'r gronfa, ac ychydig eiriau am y gwaith arbennig y maent yn ei wneud i helpu'r gymuned.

Cwrw Da

Grant i brynnu dau meicradon i wella cyfleusterau cegin i staff gwasanaeth iechyd sydd yn gorfod gweithio oddi cartref er mwyn lleihau'r peryg o drosglwyddo haint.


Eglwys Noddfa

Prosiect sy'n helpu pobl hŷn nad oes modd iddynt ymuno mewn cyfarfodydd digidol i gymdeithasu mewn grŵp drwy alwadau cynhadledd (conference calls). Mae'r prosiect yn ffordd wych o leihau'r unigrwydd yn yr amser yma o "gau lawr".


Cofis Curo Corona

Prosiect i ddosbarthu bocsys bwyd i bobl anghenus ar draws y dref. Mae'r bocsys bwyd yn cael eu dosbarthu gan wirfoddolwyr Cofis Curo Corona gyda'r bwriad o gynorthwyo yn arbennig y rheini sydd yn hunan ynysu neu sydd wedi gweld cwymp sylweddol yn eu hincwm. Mae cymdeithas tai Adra hefyd wedi helpu i ariannu'r prosiect yma.


Tarian Cymru

Gwirfoddolwyr sy’n cyflenwi offer gwarchodol (PPE) i weithwyr iechyd, gofal a’r gymuned. Mae nhw wedi cyflenwi offer gwarchodol i sawl safle yng Nghaernarfon.


Tim Pobi Cofis 

Grant i brynnu nwyddau crai a bocsys er mwyn medru dosbarthu pwdinau a cacennau am ddim i drigolion y dref i godi calonnau a helpu'r rhai anghenus ar draws y dref.

Os hoffech gwneud cais am gymorth i'r cronfa mae'r ffurflen gais ar gael fan hyn.

Os hoffech gefnogi neu derbyn cymorth gan y prosiectau a amlinellir uchod gall staff y cyngor tref rhoi i chi manylion cyswllt. Ffoniwch ni ar 01286 672943.


Hynan ynysu

GORYMDAITH GŴYL DDEWI CAERNARFON

Os ydach chi'n hynan ynysu ac angen help efo tasgau dydd i ddydd, cysylltwch gyda un o'n cydlynwyr lleol. Mae'r manylion ar y daflen yma.

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 Cystadleuaeth Gerddi 2019

llun y maerCliciwch yma i weld mwy o luniau

 

Lionel Rees

GORYMDAITH GŴYL DDEWI CAERNARFON

 

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 
Noson Sefydlu'r Maer 2019

llun y maer

Llun gan Arwyn Roberts

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 


Gŵyl Dewi a Dadorchuddio Plac

llun y maer

Diolch i Richard Jones am gael defnyddio ei luniau.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 Gorymdaith Gŵyl Ddewi Caernarfon

Trefn noson Nadoligaidd Cyngor Tref Caernarfon 6ed Rhagfyr 2018

 

DYDD GWENER MAWRTH 1AF 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Trefn noson Nadoligaidd Cyngor Tref Caernarfon 6ed Rhagfyr 2018

Trefn noson Nadoligaidd Cyngor Tref Caernarfon 6ed Rhagfyr 2018

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Cystadleuaeth Gerddi 2018

llun y maerCliciwch yma i weld mwy o luniau

 

Noson Sefydlu y Y Maer 2018

llun y maerCliciwch yma i weld mwy o luniau

 

Gorymdaith Gŵyl Ddewi Caernarfon

GORYMDAITH GŴYL DDEWI CAERNARFON

 

DYDD IAU MAWRTH 1AF 2018

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 Rhybudd Etholiad

Etholiad Cynghorydd Dros: Ward y Dwyrain (Cadnant)

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth


Cystadleuaeth Gerddi 2017

posterCliciwch yma i weld mwy o luniau

 

Sedd Wag Achlysurol - Ward Y Dwyrain (Cadnant)

Rhoddir rhybudd trwy hyn o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd yn ward y dwyrain (cadnant) ar gyngor tref Caernarfon.

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth


Noson Sefydlu Y Maer 2017

posterCliciwch yma i weld mwy o luniau

 

Canlyniadau Etholiad

Ward Cadnant - dim etholiad

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Rhybudd Etholiad Arfon Gwynedd

posterDydd Iau 4ydd Mai 2017

Etholiad Cynghorwyr Sir - cliciwch yma

Etholiad Cynghorwyr Cymuned - cliciwch yma

Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi 2017

Diolch i Phil am y fideo.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Gorymdaith Gŵyl Ddewi Caernarfon

posterDydd Mercher 1af Mawrth 2017

12.30 Ymgynnull wrth Swyddfa’r Harbwrfeistr
13.00 ar Y Maes

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


CYSTADLEUAETH FFENESTRI SIOPAU a TAI NADOLIG - 2016

nadolig 2016Manwerthiant

1. Dodrefn Perkins - Stryd Porth Mawr
2. Seren Fach - Stryd Bangor
3. Eclectika - Twll yn y Wal

nadolig 2016Dim Manwerthiant

1. Oakmere Plumbing - Lôn Santes Helen
2. Paulas - Stryd Bangor
3. Blades - Stryd Fawr

nadolig 2016Bwyd a Diod

1. Ty Siocled - Stryd y Plas
2. Scoops - Stryd y Plas
3. Caffi Grey Thomas - Pendeich

Cwpan Sialens Siambr Fasnach

Arddangosfa Orau
Oakmere Plumbing - Lôn Santes Helen

Genedigaeth Gorau
Dodrefn Perkins - Stryd Porth Mawr

nadolig 2016Tŷ Addurnedig Gorau

Cyntaf - 18 Lôn Cefn Ddu
Ail - 21 Cefn Hendre
Trydydd - 9 Ffordd Wern

nadolig 2016Gwely a Brecwast Addurnedig Gorau

Cyntaf - Bron Menai - Stryd Bangor
Ail - Menai Bank House Hotel - Ffordd Gogledd
Trydydd - Cartref - 23 Stryd y Farchnad


Goleuadau Nadolig 2016

nadolig 2016Noson Nadoligaidd y cyngor 2016. Diolch i bawb am gymeryd rhan.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

 

Cofio Aberfan

Cofio AberfanTrefn Gwasanaeth - cliciwch yma

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 
Cystadleuaeth Gerddi 2016

2 berson
Enillydd Cwpan Sialens Fron Goch oedd 8 Gerddi Menai.
I weld y canlyniadau i gyd a mwy o luniau - cliciwch yma

 
Noson Sefydlu Y Maer 2016

pobl

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 
Gorymdaith Gŵyl Ddewi Caernarfon Mawrth 1af

Dydd Gwyl Dewi Caernarfon

Gorymdaith Gwyl Dewi! St David's Day parade!

Posted by gweledigaeth.com on Tuesday, 1 March 2016


gyda chaniatad gweledigaeth.com


Gorymdaith Gŵyl Ddewi Caernarfon Mawrth 1af

llun


Mwy o luniau - cliciwch yma


Gorymdaith Gŵyl Ddewi Caernarfon Mawrth 1af

llun

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 
Rali Geir Trefi Ceirog 04.10.2015

llun

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 
Gwarchodlu Cymreig gosod o'r lliwiau 24.09.2015

llun

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 
Cystadleuaeth Gerddi 15.09.2015

llunEnillwyr Cystadleuaeth Garddio 2015

Ardal 1 - Cwpan Kaylor
1af - 60 Cae Mur
2il - 12 Maes Cadnant
3ydd - 5 Ffordd Cwellyn


Ardal 2 - Cwpan Howeard Farrow

1af - 2 Bro Helen
2il - 18 Lon Cefn Du
3ydd - 1 Lon Cefn Du

Ardal 3 - Cwpan Castle Fire Brick
1af - 4 Ffordd Coed Marian
2il - 20 Ffordd Pandy
3ydd - 18 Ffordd Pandy

Cwpan Trefor Jones - 11 Glan Peris

Cwpan Bernard Wadle i bensiynwyr - 66 Cae Mur

Basged Flodau Orau - 28 Caer Saint

Y Gwpan Sialens - 2 Bro Helen

Enillwyr Cystadlauaeth ar gyfer busnesau
1af - Black Boy Inn
2il - Castle Hotel
3ydd - Palace Vaults

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


Newidiadau dros dro i wasanaethau Merched a Mamolaeth 2015

Mae Cyngor Iechyd Cymynedol (CIC) yn dymuno clywed eich barn ar newidiadau dros dro i wasanaethau Merched a Mamolaeth - dilynnwch y linc am fwy o wybodaeth.

• Ffonio: 01248 679284 (ext 3)
• E-bost: yourvoice@waleschc.org.uk
• Facebook: NHSwatchdognorthwales
• Ysgrifennu: CIC Gogledd Cymru, 11 Llys Castan, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FH
• Trydar: @NWCHC
Cliciwch yma i lenwi’r holiadur a theipio’r cod: UK CHC MS02

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Gŵyl y Glaniad

poster mimosa Cawsom fflashmob ar Faes Caernarfon bore Sadwrn 25 Orffennaf wedi'i drefnu gan Cyngor Tref Caernarfon. Oherwydd y cysylltiadau rhwng Caernarfon a'r Wladfa, roeddem yn nodi 150 ers y glanio ym Mae Newydd, Patagonia gan yr Arloeswyr cyntaf:
(i) Y cyfarfod cyntaf i drafod yr ymfudo wedi'i gynnal yng nghapel Engedi Caernarfon;
(ii) Trelew wedi'i henwi ar ôl Lewis Jones oedd yn hannu o Gaernarfon;
(iii) Cyngor Tref Caernarfon wedi Gefeillio gyda Chyngor Trelew y llynedd.

Bwriad y fflashmob oedd ail-greu taith y Mimosa a chanu’r emynau canlynol wrth dramwyo'r Maes: Diolch i Ti yr Hollalluog Dduw, Ar Fôr Tymhestlog Teithio 'Rwyf, Dyma Gariad Fel y Moroedd a Calon Lân.

Roedd aelodau tri chôr o'r dref wedi dod at ei gilydd i berfformio gyda rhyw 50 o gantorion yn perfformio ac aelodau'r cyhoedd yn ymuno yn yr emyn olaf.

Cliciwch yma i weld y fideo

Cliciwch yma am bamffled gwybodaeth


Cyflwyno Strapiau Offerynnol i Fand Llanrug

llunDirprwy Faer Cynghorydd Brenda Owen yn cyflwyno strapiau offerynnol (instrument carrying straps) i Band Llanrug 26/07/2015 gan ddiolch i'r Band am eu cefnogaeth a dymunwn bob lwc iddynt yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 


Noson Sefydlu'r Maer 2015

llunMai 21ain 2015

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Tref Frenhinol Caernarfon - Rhaglen Seremoni Sefydlu’r Maer

llunDydd Iau, Mai 21ain,2015
Am 6.00 o’r gloch yr hwyr

Rhaglen - cliciwch yma

Noson Sefydlu Cofiadur Anrhydeddus newydd - 16 Ebrill 2015

llunNoson Sefydlu Cofiadur Anrhydeddus newydd

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Gorymdaith Gwyl Ddewi 2015

llunDiolch i Ffotograffiaeth Iolo Penri am defnydd o’r lluniau.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Noson Nadoligaidd 2014

llun Mi fydd y goleuadau Nadolig yn cael eu troi mlaen am 6 Nos Iau 4ydd Rhagfyr 2014

I weld mwy o luniau - cliciwch yma
Dydd Gwyl Dewi - Dydd Sadwrn Mawrth 1af 2014

llun Gorymdaith Dydd Gwyl Ddewi Caernarfon
Ymgynunull yn maes parcio o dan Morrissons am 10.00
Gweithgareddau yn y Castell am 11.00
Ymunwch yn y digwyddiad hanesyddol hwn

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

>>> Archif Newyddion...